WeDo

WeDo markeerde de betrokkenheid van Wilma de Mooij in een nieuwe politieke beweging die door Tweede Kamerlid Henk Krol medio 2020 geïnitieerd werd. De naam ervan zou worden “Partij voor de Toekomst” (PvdT). De insteek van de beweging was de politiek los te maken van links-rechts tegenstellingen en de focus te leggen op versterking van de volksvertegenwoordigende functie van de politiek. Het idee was samen met de inwoners te gaan werken aan een landelijk partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen, en was gericht op democratische vernieuwing en een sterkere participatie van burgers in de politiek.
Wilma ging als onafhankelijke fractie veder in de Woerdense raad, onder de naam van de beweging, en zette daarmee het politieke programma voort waarvan zij in 2018 penvoerder was en als lijsttrekker de zetel verkreeg.
Toen bleek dat de beweging geen gebruik zou maken van de naam PvdT, gaf Wilma de raadszetel in de Woerdense raad de naam WeDo politiek.
Nadat Henk Krol de beweging vervolgens als landelijk als politieke partij in oprichting voort zette onder de naam Lijst Henk Krol, zette Wilma LHK achter de fractienaam (WeDo/LHK).
LHK had (nog) geen lokaal politiek programma voor een gemeenteraadsfractie in Woerden.  Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, waar Wilma verkiesbaar was voor LHK, ging zij als Woerdense 1-persoonsfractie verder onder de naam fractie WeDo politiek. 

Het afsplitsen van de zetel
De afweging om de raadszetel medio 2020 af te splitsen van de SP Woerden was tweeledig. Enerzijds kreeg Wilma de kans om mee te werken aan de nieuwe beweging die zich met de naamgeving “Partij voor de Toekomst” los wou maken van de tegengestelde links-rechts politiek en wou werken richting verbeteringen in de democratie. Anderzijds voldeed de SP afdeling reeds 1,5 jaar niet meer aan de eisen die de landelijke SP stelt aan de lokale afdelingen.

Geen actie, geen fractie
Toen Wilma in het voorjaar van 2018 benoemd werd als raadslid liet zij in overleg met de afdeling het afdelingsvoorzitterschap los tot na het zomerreces, zodat zij zich kon inwerken op het raadswerk. Kort na de zomer ontving Wilma vervolgens een verzoek van de landelijke SP met betrekking tot een hernieuwing van een raadslidmaatschap. Het afdelingsbestuur diende een besluit te nemen. Het betrof een oud SP gediende die het lidmaatschap begin van dat jaar had opgezegd en nu weer opnieuw lid wou worden. Dat verzoek werd een splijtzwam voor de afdeling toen de uitkomst was dat het lidmaatschap niet vernieuwd werd. Een aantal bestuursleden was furieus. Het werd Wilma als voorzitter van de afdeling verweten.
Eind 2018 leek de afdeling niettemin weer op de rit te komen en er werden plannen en afspraken gemaakt in een heidag die Wilma daartoe organiseerde. Eind van de heidag uitte zich een fundamenteel meningsverschil, nadat een van de kernleden een mededeling deed m.b.t. de afdracht van fractiegeld. De afdeling (en het bestuur) kwamen nu in crisissfeer. Een deel van het bestuur en een kernlid, waaronder 2 fractieassistenten, trokken aan de bel bij de landelijke SP vanwege het verzoek van Wilma, in haar rol van afdelingsvoorzitter, voor het nemen van een besluit m.b.t. al dan niet aangaan van het betreffende lidmaatschap. Zij waren van mening dat Wilma het verzoek daartoe van de landelijke SP had moeten negeren. De betreffende leden kregen nul op het rekest. Na de heidag van eind december 2018 zeiden bestuursleden en kernlid hun lidmaatschappen van de SP op.
Begin januari 2019 was het SP Woerden afdelingsbestuur stuk. Twee kernleden en een van de oud bestuursleden beleven Wilma steunen in het raadswerk vanaf de Tribune tijdens raadsvergaderingen bij bepaalde onderwerpen.

Medio 2020 had Wilma, in de rol van afdelingsvoorzitter, ondanks herhaalde wervingspogingen onder de lokale SP leden nog altijd geen nieuwe bestuurders voorhanden gevonden. De rek was eruit. Geen van de resterende kernleden van de SP Woerden kon het waar maken om de verantwoordelijkheid voor de afdeling op zich te nemen of de activiteitenkar (geen fractie zonder actie) te runnen. Dat gold ook voor de 80 slapende leden die Wilma inmiddels 2 keer had benaderd. De teller van SP Woerden bleef staan op 3 niet-actieve kernleden. Allen stuk voor stuk bereid om actie te voeren als ze daarvoor gevraagd zouden worden, maar niet om de kar te trekken of actief te bouwen aan de afdeling.
De fractie had conform de statuten van de SP geen bestaansrecht meer zonder actieve afdeling en bestuur.
Ondanks de tijdelijke inzet van een van de kernleden als fractie assistent zag Wilma het vaak niet meer zitten om nog voor de SP Woerden te blijven staan. Herhaalde keren trok zij aan de bel bij de SP. Dat resulteerde in het volgen van een training waarmee zij toegang kreeg tot het ledensysteem zodat zij daarmee de leden nogmaals actief kon benaderen. Het SP-beleid was dat je zelf met de leden de boel vlot moet zien te trekken.
Het lukte Wilma uiteindelijk om enkele leden te vinden die bestuurlijke interesse hadden en/of actief wilden meehelpen, maar zij kon naast haar baan, het raadswerk en zorgtaken niet de tijd noch motivatie vinden om de afdeling opnieuw op te bouwen.
Het nog betrokken oud bestuurslid toonde zich na tussenkomst van een SP-coach, alsnog bereid de voorzittershamer over te nemen van Wilma en aan de slag te gaan met het weer opbouwen van de afdeling. Helaas was het niet mogelijk voor haar om het waar te maken in de korte tijd voordat zij verhuisde uit Woerden.
In de tussentijd was Wilma door de landelijke SP al wel duidelijk gemaakt dat de Woerdense SP niet mee zou doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dat motiveerde Wilma op dat moment niet.

Partij voor de Toekomst
Toen het toenmalige Tweede Kamerlid Henk Krol contact opnam met Wilma m.b.t. een nieuwe politieke beweging die hij aan het creëren was, werd haar interesse gewekt. Voordat Wilma haar definitieve besluit nam riep zij de SP Woerden afdeling bijeen voor een ledenvergadering. In de ledenbijeenkomst vertelde Wilma dat zij een uitdaging zag in een nieuwe politieke beweging, en wel het programma wou bijven uitvoeren maar niet voor de SP. Zij vertelde daarbij dat zij na de ledenvergadering een definitief besluit zou nemen. De leden reageerden met begrip.

De beweging waar Wilma bij aansloot kreeg de naam Partij voor de Toekomst (PvdT.) Diverse politici, zowel links als rechts sloten zich aan (Landelijk, Provinciaal en Gemeentelijk). Het verkiezingsprogramma 2021-2025 zou samen met de leden en de samenleving geschreven worden. Er werd (nog) geen gemeentelijk partijprogramma geschreven, de focus lag op de TK-verkiezing van 2021.
Wilma splitste de raadszetel af van de SP en sloot zich aan bij de beweging, de raadszetel gaf zij de naam van de beweging. De PvdT was op dat moment (nog) geen politieke partij met een formeel oprichtingsbestuur.

De beweging Partij voor de Toekomst krijgt de naam Lijst Henk Krol
In Den Haag ontstonden er onder de Tweede Kamer leden die aangesloten waren bij de beweging meningsverschillen toen er een samenwerking leek te ontstaan met de Tweede Kamerfractie Groep Otten (GO). Er werd verschillend gestemd in de Kamer, en er leek onduidelijkheid te ontstaan over de concrete oprichting en/of werkwijzen van de partij. Een van de TK-leden (Femke Merel van Kooten) nam afscheid van de beweging.
Na enige tijd doormodderen nam Krol afscheid van Otten.
Henk Krol raakte de beschikking over de naam van de beweging kwijt, en nam even de tijd om na te denken of en hoe verder, en zette de beweging voorts voort onder zijn eigen naam, de Lijst Henk Krol.

Wilma bleef betrokken bij de beweging van Henk Krol en gaf de raadszetel, na het verlies van de naam PvdT, de werknaam WeDo politiek (WeDo). De letters staan voor Woerdense Eigentijds Democratische Onafhankelijke Politiek. Om haar landelijke betrokkenheid met de Lijst Henk Krol te markeren kwam LHK daar later achter te staan (WeDo/LHK). Het LHK-verkiezingsprogramma sloot inhoudelijk goed aan bij het lokale verkiezingsprogramma dat Wilma nog altijd uitvoerde in de Woerdense gemeenteraad. Wilma stond als nr. 10 op de kieslijst van de LHK bij de TK-verkiezingen van 2021. Nadat de LHK in de verkiezingsstrijd (naar interpretatie van Wilma) leek te dwepen met bepaald gedachtengoed waar Wilma zich uiteindelijk intrinsiek toch niet aan kon committeren, en zij een vorm van democratie binnen de partij miste na de verkiezingsnederlaag , heeft zij zich los gemaakt van de partij LHK. WeDo/LHK was nu WeDo.

Doorstart in de Woerdense politiek

In de laatste maanden van de raadsperiode ’18-’22, stonden er in Woerden 3 nog initiatiefvoorstellen van Wilma op de raadsrol; Referendumverordening, APV-wijziging houtstook en voorstel Miniwind. De voorstellen zouden vanwege de volle raadsagenda niet eerder dan de volgende raadsperiode d.w.z. na de verkiezingen ter oordeelsvorming en besluitvorming geagendeerd kunnen worden. Omdat Wilma had besloten geen politieke partij te maken van WeDo en dus niet mee zou doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 22-26, maakte zij in de raadsvergadering kenbaar het jammer te vinden als de initiatiefvoorstellen zouden blijven liggen.
Op uitnodiging van de fractievoorzitter van de nieuwe lokale politieke partij Woerden & Democratie (niet gelieerd aan FvD) kwamen er niettemin toch afspraken t.a.v. het voortzetten van de initiatiefvoorstellen. Dit leidde ertoe dat Wilma vanaf achter de schermen als fractievoorzitter WeDo actief ging samenwerken met de lokale raadsfractie van W&D. Wilma maakte ook kennis met bestuur en leden van W&D en werd in goed overleg op nr. 3 van de kieslijst van W&D geplaatst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de raadsperiode ’22-’26. Vanaf 10 januari 2022 (na het kerstreces) was Wilma, in aanloop naar de verkiezingen, operationeel lid van de fractie W&D.

Afrekencultuur, W&D boycot wegens negatieve publiciteit
Ondanks de eerdere goede samenwerking en constructieve gezamenlijke overleggen van de fracties WeDo en W&D ontving Wilma op 11 februari 2022 een app-bericht van de fractievoorzitter van W&D, waarin haar werd medegedeeld dat W&D de samenwerking unaniem verbrak omdat Wilma zich tegen de wil van campagneteam-leden op de Social media verweerde tegen een haatcampagne jegens haar door een van de kieslijst-leden van de lokale partij Lijst vd Does. De haatcampagne richtte zich tegen Wilma nadat zij negatief in de publiciteit geraakt was vanwege het versturen van een persbericht inzake vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag dat zou hebben plaatsgevonden i.r.t. een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Woerden in het sociale domein. De fractievoorzitter van W&D voedde de afrekencultuur en dook weg voor diens verantwoordelijkheid in de kwestie. Alle ballen op Wilma.

De haatcampagne vanuit het Lijst van der Does team had dus effect. Enerzijds door de negatieve inhoud van de berichtgevingen, en anderzijds doordat het campagneteam van W&D elkaar ervan had overtuigt dat W&D met Wilma op de lijst nu minder stemmen zou kunnen krijgen. Het besluit haar te cancelen werd door W&D genomen zonder een ledenvergadering te beleggen waarin Wilma zich als W&D lid en kandidaat voor GR2022 zich op zijn minst nog had kunnen verdedigen.

De gang van zaken werd door Wilma als schokkend ervaren en zij zag het niet zitten mee te werken aan een gezamenlijk statement dat W&D wenste te versturen aan de pers. Wilma was van mening dat zoiets een nog vreemdere situatie op zou leveren nu zij voor W&D reeds op de stembiljetten van de gemeenteraadsverkiezingen was geplaatst. W&D verzocht Wilma nu een brief te schrijven met excuses voor haar keuze om als volksvertegenwoordiger op Social media de dialoog aan te gaan in de haatcampagne jegens haar, terwijl het campagneteam daar een andere koersmening over had. Voor de goede vrede gaf Wilma gehoor en leverde een uitgebreide reflectie waarin zij empathie toonde voor het campagneteam en vandaar uit ook excuses maakte.
W&D draaide nu unaniem weer bij, zand erover, maar helaas werd na de verkiezingen duidelijk dat dat een koest-houdertje was.

Kiezers belazerd
Zonder de kiezers die op Wilma stemden had W&D, slechts 1 zetel behaald. Het initiatiefvoorstel van Wilma voor de APV-wijziging verdween richting prullenbak doordat W&D na de verkiezingen een populistische inhoudelijke draai maakte.