Visie

Met WeDo profileerde raadslid Wilma de Mooij zich niet uitgesproken links noch rechts, zij wil bouwen aan een samenleving waar mensen er samen wat moois van maken. Drijfveer is versterking en verbetering van de democratie en constructieve participatie. De best leefbare wereld creëren burgers samen. Dat is voor Wilma een samenleving waarin verschillen worden overbrugt en samen wordt gewerkt aan een goed leefbare aarde, een positief heden dat ieder kansen biedt. Een geruststellend(er) toekomstperspectief. Dit wereld beeld heeft voor het raadswerk vorm gekregen in de onderstaande uitwerking. In de visie voor WeDo.

Eerlijke verdeling van het kapitaal
WeDo zet zich politiek in tegen onrecht, tegen armoede en voor rechtvaardigheid, voor een samenleving waar de menselijke maat telt. We staan voor een eerlijke verdeling van het kapitaal. Kapitaal is voor ons meer dan geld, het omvat ook het menselijke kapitaal, kunst, cultuur, al datgene wat voor de mens van waarde is, sociaal, emotioneel en financieel, kapitaal is al datgene dat jou als mens van waarde maakt in de samenleving, je opleiding, empatisch vermogen, sociaal netwerk, noem maar op. Deze zaken zijn helaas nog altijd niet eerlijk verdeeld in onze wereld. Er is nog altijd armoede zelfs in onze economisch sterke maatschappij. WeDo wil dat graag positief naar verandering brengen. We zetten ons in voor een samenleving die niemand uitsluit. We gaan uit van de kracht, creativiteit van ons allen als waardevolle individuen. Daar hoort verantwoordelijkheid bij, we streven ernaar dat ieder een steentje bijdraagt, ieder op de eigen manier en binnen de eigen draagkracht en mogelijkheden. 

Democratische vernieuwing 
WeDo wil bereiken dat er meer aandacht komt voor democratische vernieuwing. Dat de stem van ‘het volk’ meer is dan een procesmatige stap die gezet moet worden om collegeplannen erdoor te drukken door fractiediscipline. We willen dat de inwoners vanaf de start bij plannen worden meegenomen, serieus genomen en daartoe heel goed, volledig en begrijpelijk worden geïnformeerd. 
WeDo wil bereiken dat Woerden een afwegingskader krijgt voor referenda binnen een constructieve referentieverordening. 
WeDo wil bereiken dat onafhankelijke (regionale) onderzoeksjournalistiek een sterke (structurele) impuls krijgt voor Woerden. De journalistiek vervult een belangrijke rol in het waarborgen van integriteit van de macht van politici, ze vervullen een sterk controlerende functie jegens de macht en een informatieve taak jegens de burgers. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor het behoud van de democratische samenleving.

Goed ondernemersklimaat en meer werkgelegenheid
Onze focus voor Woerden is gericht op het realiseren van gemeentelijk beleid dat zorg draagt voor een goed ondernemersklimaat, voor banen, en stimulering van innovatie, we willen een veilige en gezonde leefomgeving, een rechtvaardige samenleving waarin de menselijke maat gerespecteerd wordt. We zorgen voor een goed ondernemersklimaat dat helpt bij het creëren van meer werkgelegenheid. We gaan er zorg voor dragen dat de gemeente de belangen van de werknemers goed waarborgt bij eventuele aanbestedingen.

Woerdens karakter behouden
WeDo wil bereiken dat de ‘eigenheid’ van Woerden blijft voortbestaan, een moderne gemeente in het Groene Hart. Een ambachtelijke groene stad met rondom kernen en dorpen gelegen in een flinke groene buffer van weilanden en natuurschoon rondom. 

Geen windturbines
We willen geen windmolens in of nabij de leefomgeving op minder dan 10x de tiphoogte. Er dient volop ingezet te worden op onderzoek en de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Veiligheid dient voorop te staan. Onderzoek naar modernere vormen van energie, zoals thoriumcentrales acht WeDo noodzakelijk, maar slechts bruikbaar mits dat aantoonbaar een veilige en schone energiebron zal blijken te zijn. Er is veel narigheid met kernenergie geweest en die moet te alle tijden worden voorkomen. WeDo wil in samenspraak met de inwoners bereiken dat de gemeente duurzaam is, CO2 neutraal kan zijn en dat er in voor alle Woerdenaren betaalbare fossielvrije energievoorziening beschikbaar is. 
WeDo ziet graag dat huishoudens al vanaf 2030 energie neutraal kunnen zijn, echter zónder dat de inwoners op forse kosten worden gejaagd en zonder dat er vanuit de gemeente dwingend maatregelen worden opgelegd in de wijken. We denken dat dat een utopie is. WeDo is van mening dat, in die zin, de streefdatum 2050 grotere kans van slagen heeft, vanuit de intentie dat hetgeen nu mogelijk is al wel z.s.m. mogelijk kan worden gemaakt.

Veilige, schone leefomgeving
WeDo staat voor een gemeente die zich kenmerkt door goed leefbare, veilige en onderhouden wijken, veilige verkeersroutes, goed openbaar vervoer en voorzieningen dichtbij de mensen. We pleiten voor Woerden als stad met een intercitystation. 
Woerdense wijken met volop mogelijkheden voor sport en spel. Een breed cultureel en sport aanbod welke voor iedere portemonnee beschikbaar is. We willen zorgdragen voor gezonde scholen waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. We pleiten voor techniek als (keuze)vak op alle basisscholen, voortgezet onderwijs en Woerdens technisch beroepsonderwijs op alle niveau’s. Onderwijs dat alle kinderen volop kansen biedt om zich voor te bereiden op een eigen unieke goede toekomst.

Zorg voor arbeidsmigranten
WeDo wil dat een veilige en gezonde leefomgeving voor arbeidsmigranten die hier seizoenswerk komen doen goed gewaarborgd is. Deze mensen hebben recht op gezonde woonomgeving zolang ze een werkvergunning hebben. Ook wil WeDo graag dat de gezondheidszorg voor hen beschikbaar is zolang ze hier aan het werk zijn. 

Inburgering van statushouders
WeDo wil dat statushouders in een goed doordacht programma ondersteund worden in de inburgering, met als doel het goed beheersen van de Nederlandse taal, deelname aan scholing en arbeid of vrijwilligerswerk. Mannen en vrouwen nemen naast elkaar deel aan het progamma. De kinderen worden gedurende de dagprogramma’s opgevangen. 

Wijkagenten
WeDo pleit waar mogelijk voor meer wijkagenten en meer middelen voor de bestrijding van drugsoverlast, adequate hulp bij armoedebestrijding en verslavingsproblematiek. Zwervers worden van straat gehaald en afgeleverd bij de (regionale) dak- en thuislozen opvang. WeDo steunt de plannen voor de bouw van een nieuw politiebureau aan het gemeentehuis.

Woningbouw
WeDo wil dat de gemeente vaart maakt met de bouw van woningen in het sociale- en middensegment, waarvan 80% woningen voor lagere- en middeninkomens (ieder 40%). De bouw voor expats moet nu maar eens afgelopen zijn. WeDo wil dat de (oud) inwoners en mensen met een economisch belang voorrang dienen te krijgen op de woningen die gebouwd worden. De woningnood onder onze jonge inwoners is onacceptabel. Doorstroom van ouderen naar goede en betaalbare woningen die men ook echt wil dient een van de top-prioriteiten te zijn. Veel ouders wiens kroost is uitgevlogen willen wel kleiner en leeftijdsbestendig gaan wonen, maar het aanbod moet er zijn en het moet ook passend zijn. Ook voor deze woningen telt dat WeDo een voorrangsregeling wil voor de inwoners.  
WeDo wil dat alle mogelijke vormen van bouw worden benut, zoals pre-fab en bouw van woningen op water. De bouw op gemeentegrond dient wat WeDo betreft ingezet worden om de vaart erin te houden.

Dit zijn de onderwerpen waar WeDo politiek zich actief voor inzet in de gemeenteraad. Tegelijkertijd zullen wij de verbinding met de mensen in de wijken en kernen blijven zoeken en samen met hen knokken voor verbeteringen.

Op deze website kunt u kennis nemen van ons programma, van de doelstellingen van WeDo voor de raadsperiode 2018-2022.
Bestaand Woerdens beleid dat met dit programma overeenkomt wordt behouden en zo mogelijk verder verstevigt.