Zorg, Welzijn, samenlevingsopbouw

De menselijke maat
WeDo wil dat menselijke maat kenmerkend is voor Woerden. We geloven in kleinschalige zorgvoorzieningen in de wijk, in plaats van in grote instellingen. Voorzieningen in de buurt zijn het fundament van de gemeente. Investeren in lokale zorgorganisaties in wijken, buurthuizen, maatschappelijk werk en jongerenwerk voorkomt eenzaamheid en zwaardere zorg. Wij willen dat jong en oud, gezond en gehandicapt, hoog- en laagopgeleid zich thuis kunnen voelen in Woerden. Voldoende ontmoetingsruimten en voorzieningen dichtbij. Een buurt waar mensen elkaar kennen en tegenkomen, vergroot de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit.

Zorg
Het sluiten van afdelingen voor spoedeisende hulp, (acute) verloskunde en Intensive Care in Woerden is een grote aantasting van het lokale voorzieningenniveau, het veroorzaakt langere reistijden voor spoedzorg en bevallingen en grotere risico’s voor patiënten en voor moeder en kind. Spoedeisende hulpposten, (acute) verloskunde en Intensive Care afdelingen behoren tot de standaardvoorzieningen van een ziekenhuis. WeDo blijft zich inzetten voor terugkeer van een volwaardig Woerdens zorghuis, dat is een ziekenhuis met SEH, HAP, Geboortecentrum en Intensive Care afdeling (medium care).

Welzijn
Het is onaanvaardbaar dat in Nederland de plek van je wieg van invloed is op je levensverwachting. Mensen in een wijk met weinig geld gaan gemiddeld genomen zeven jaar eerder dood dan mensen in een wijk met meer geld. 80 procent van de mensen die gebruik maken van de WMO heeft een laag inkomen. Steeds vaker zien we dat mensen afzien van (een deel van de) zorg of van andere noodzakelijke voorzieningen, simpelweg omdat ze dit niet meer kunnen betalen.

Schuldhulpverlening
WeDo wil dat uitstekende schuldhulpverlening wordt geboden door de gemeente. Dat betekent: laagdrempelig loket (bij voorkeur niet in het gemeentehuis) waar iedere inwoner die te maken krijgt met schuldproblemen terecht kan, zonder wachtlijsten, met aandacht voor het oplossen en voorkomen van schulden. Uitbesteden van deze taak aan particuliere bureaus vindt WeDo een verkeerde weg. Schuldhulpverlening moet zoveel mogelijk de inwoners met schulden bereiken en zo spoedig mogelijk een weg naar een nieuwe en schuldvrije toekomst helpen te vinden.

 • Gemeente Woerden zorgt er voor dat de (jeugd)zorg op belangrijke plaatsen in de stad is geborgd, zoals op scholen en in de wijken, in plaats van kantoren op industrieterreinen.
 • We voeren een gemeentelijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg). Als mensen zorg en/of voorzieningen nodig hebben, moet daarin kunnen worden voorzien.
 • We voorkomen dat dure externe bureaus of gemeenteambtenaren, die niet medisch of voor de zorg zijn opgeleid, beslissen welke zorg nodig is. We pleiten ervoor dat ervaren beroepskrachten, zoals de wijkverpleegkundige, de indicatie stelt. Zij hebben alle kennis en kunde in huis om te beoordelen welke zorg en/of voorzieningen nodig zijn.
 • Geen resultaatgericht indiceren in Woerden. Voorkomen dient te worden dat er in de praktijk een zorgorganisatie gaat knijpen op de uren, de cliënt minder zorg krijgt en de werkdruk voor de medewerkers oploopt.
 • We willen dat de gemeente mensen met hoge zorgkosten tegemoet komt met een aparte regeling. Een gemeentelijk loket voor WMO-vragen dat inwoners direct kan helpen en actief door kan verwijzen. Reactie- en wachttijden worden teruggebracht.
 • We willen dat onze inwoners snel geholpen zijn door de juiste instantie of hulpverlener.
 • De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Wij pleiten voor een serieus mantelzorgsteunpunt in de gemeente. Hier kunnen mantelzorgers advies en ondersteuning krijgen, maar ook respijtzorg voor als het thuis even niet meer gaat.
 • We (blijven) strijden voor een ambitieus multidisciplinair streekziekenhuis in Woerden, volledig uitgerust met 24/7 Zorg. De Operatiekamers, Huisartsenpost, Spoedeisende Hulp, Intensive (medium) Care en de Geboortezorg moeten terugkomen in Woerden.
 • De budgetten welke bestemd zijn voor Zorg, Welzijn en Onderwijs worden uitsluitend daar aan besteed. Geoormerkt geld mag niet worden gebruikt in andere (gemeentelijke) domeinen of projecten, of voor zelfverrijking van eigenaar of topmanagement in ondernemingen waar de gemeente contracten mee afsluit. De gemeente dient daar actief op toe te zien.
 • Als er aan het eind van het jaar een onderschrijding van de begroting is (d.w.z. er is meer begroot dan uitgegeven), dan blijft het geld binnen de WMO en beschikbaar voor zorg.
 • We pleiten ervoor dat de lokale zorgverzekering, in ieder geval voor de laagste inkomens, geen eigen risico heeft.
 • Geld dat gemeenten voor het bestrijden van armoede krijgen (bijvoorbeeld het extra geld dat sinds 2017 gegeven wordt om armoede bij kinderen te bestrijden) moet ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven. Het pakket voor kinderen en jeugdigen die in armoede opgroeien moet maximaal zijn, met o.a. kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur. Bijkomende kosten als sportkleding en schoeisel moeten extra worden vergoed, omdat de ervaring is dat deze de grootste belemmering vormen voor actieve deelname aan verenigingen.
 • De gemeente neemt problematische schulden van jongeren over als ze daar niet meer uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en afbetaling naar vermogen (zie de voorbeelden in Leiden en Den Haag). Er worden een witte en een zwarte lijst van bewindvoerders opgesteld. Er wordt alleen doorverwezen naar bewezen bonafide bewindvoerders.
 • Gemeente Woerden moet zich inspannen om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan: goede voorlichting en eenvoudige aanvraagprocedures, ook via internet, voorkomen dat mensen kosten moeten voorschieten. Veel mensen die daar recht op hebben kunnen de weg naar de toeslagen niet vinden. Eén digitaal loket voor toeslagen en ondersteuning biedt uitkomst.
 • De zorg-en-welzijn-keten werkt adequaat samen bij verwaarlozing en mishandeling (van jeugdigen en volwassenen) zodat direct kan worden ingegrepen. Zowel de daders als de slachtoffers krijgen z.s.m. de beste hulp. De afdeling Z&W van de gemeente monitort actief en stelt i.s.m. de keten vast of er knelpunten zijn. En lost die op.
 • Sociaal-culturele ontmoetingsruimten door heel de gemeente. Deze worden geleid door professionals en bieden een breed activiteitenaanbod aan voor jong en oud. De professionals zijn proactief in de wijken om eenzaamheid en verwaarlozing tegen te gaan.
 • Er is extra aandacht voor alleenstaande ouders met financiële problemen of geweldsdreiging. Er dient te alle tijden een veilig laagdrempelig opvanghuis te zijn waar ouder en kind(eren) hulp en ondersteuning krijgen tijdens een (korte) overbruggingsperiode naar de nieuwe (schuldvrije) situatie.
 • In Woerden leven mensen niet noodgedwongen op straat. Huisuitzettingen worden voorkomen. Buurtteams anticiperen en zetten waar nodig direct adequate hulp en ondersteuning in.
 • De vrijwilligers die zich (via de gemeentelijke maatschappelijke organisaties) belangeloos inzetten om inwoners te helpen verdienen jaarlijks een ‘in het zonnetje’.
 • Wij handhaven de grens voor de toegang tot de bijzondere bijstand op 120 procent van het minimumloon. En voor een adequaat pakket voor de bijzondere bijstand dat maatwerk biedt en een vergoeding is voor bijzondere kosten.
 • We pleiten voor verhoging van de inkomenstoeslag (bijzondere bijstand) aan mensen die lang op het minimum zitten.
 • De bouw van een crematorium in Woerden wordt toegestaan. De gemeente verleent een vergunning.

WeDo politiek staat voor: Woerdense Eigentijds Democratische Onafhankelijke politiek.