Werk en ondernemerschap

Meer werkgelegenheid een goede arbeidsomstandigheden
WeDo wil dat er meer werkgelegenheid in Woerden kan worden gecreëerd. We willen daarom dat de gemeente een goed ondernemersklimaat faciliteert voor MKB en startups. Er dient volop aandacht voor te zijn dat er geen mensenhandel gedreven wordt.
WeDo zet er op in dat bij aanbestedingen de gemeente de reële belangen van de werknemers waarborgt. De gemeente dient ook effectief invloed te hebben op bedrijven die gemeentelijke taken uitvoeren. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn wat WeDo betreft vanzelfsprekend in de bedrijven waar de gemeente zaken mee doet.

Sociale werkvoorziening terug in Woerden
De sociale werkvoorziening heeft een belangrijke functie voor veel mensen, we zien die daarom dan ook graag terug in Woerden. We willen dat Woerden zich terugtrekt uit de Regeling FermWerk, want het is een bestuurlijk waterhoofd dat onder druk van politieke verschillen vanuit de diverse deelnemende gemeenten de Woerdense gemeenschap kapitalen kost. Fermwerk dient zich wat WeDo betreft te beperken tot de technische uitvoeringstaak van het verstrekken van uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden. WeDo wil niet dat uitkeringsgerechtigden worden behandeld als uitschot en dat oneigenlijke methodieken die sociale recherches soms hanteren, in Woerden uit den boze zijn.

Geen commerciële re-integratiebedrijven
WeDo pleit voor gemeentelijke regie en -uitvoering ten aanzien van het participatiebudget. Ervaringen met commerciële re-integratiebedrijven zijn veelal niet positief. Voorkomen moet worden dat de gemeente alleen maar geld steekt in mensen die kunnen uitstromen naar normaal betaald werk. Een groot deel van de mensen met een PW-uitkering is kansloos op de arbeidsmarkt. Gemeenten moeten perspectief bieden op zinvolle activiteiten. Waar voor mensen werk geen reële optie is, is naar onze mening altijd een andere vorm van participatie mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld ook door deel te nemen aan activiteiten en door vrijwilliger te zijn bij activiteiten.

Zingeving
Een deel van de mensen heeft meer baat bij aandacht voor het vinden van zingeving dan het creëren van zicht op betaald werk. Niet alle mensen hebben het geluk en de kracht om te voldoen aan de eisen die de samenleving stelt en welke regulier werk stelt.
Waar ondernemers meedenken en meehelpen om mensen aan het werk te helpen en bijvoorbeeld door beschutte werkplaatsen te bieden aan arbeidsgehandicapten, dient er altijd aandacht te zijn voor de sociale impact op het bedrijf en de kosten die het economisch met zich meebrengt. De gemeente dient zich op alle (bestuurlijke) fronten in te spannen om arbeidsgehandicapten en de bedrijven die zich voor hen open te stellen te ondersteunen met raad en daad en ondersteuning bij verkrijgen van mogelijke financiële ondersteuning.

Kwetsbare jongeren
Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren. Dit zijn jongeren die het niveau van de entreeopleiding van het MBO niet kunnen halen, uitvallen op MBO 2-3-4 of vanuit Pro-VSO de aansluiting met de arbeidsmarkt missen. Deze jongeren komen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Om hen toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zet de Fractie WeDo zich in voor leerwerktrajecten binnen het onderwijsdomein (‘perspectiefjaar’).
De zogenoemde ‘Roemernorm’ is onze norm voor het percentage inhuur van externen bij de gemeente Woerden en de Balkenendenorm telt uiteraard voor de topinkomens.

M.b.t. ‘werk en ondernemerschap’ spant de Fractie WeDo politiek zich in voor:

 • De gemeente brengt de kosten en baten in beeld om uit de regeling FermWerk te stappen. Alternatieven worden onderzocht.
 • De gemeente doet geen zaken met bedrijven waar gebruik wordt gemaakt van over de top salarissen en extreme vertrekbonussen. Woerden dient geen zorg af te nemen van organisaties waar bestuurders meer verdienen dan een minister.
 • Tarieven voor zorg moeten vastgesteld worden op basis van een goede kwaliteit van zorg en niet voor de laagste prijs. De zorg is immers geen markt. Goede basistarieven voorkomen faillissementen en gedwongen ontslagen.
 • Recent is er een nieuwe loonschaal voor de huishoudelijke zorg vastgesteld. In de cao VVT (Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) is de loonschaal FWG 10 komen te vervallen en is er nu één loonschaal voor de huishoudelijke zorg op het niveau van FWG 15. Hier moet gemeente Woerden zijn tarieven op baseren en zorgorganisaties moeten dit aan hun werknemers betalen.
 • De gemeente faciliteert voldoende (kleinschalige) bedrijfsruimten met een passend tarief, in het bijzonder voor startups.
 • Glasvezelnetwerk door de hele gemeente, ook naar percelen die veraf in het buitengebied liggen.
 • Woerdense werklozen worden met vertrouwen tegemoet getreden en krijgen ondersteuning op maat.
 • Wij helpen mensen hun weg naar activiteiten te vinden. We willen geen gedwongen tewerkstelling of verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden en geen zinloze re- integratietrajecten. Er wordt niet gewerkt onder het minimumloon en er worden geen bestaande banen verdrongen door werk met behoud van uitkering.
 • Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratietraject indienen. Reiskosten worden vergoed en kinderopvang voor sollicitatiegesprekken is mogelijk voor werkloze minima.
 • We begeleiden zo veel mogelijk mensen naar een baan en de gemeente doet haar best om nieuw werk te creëren, zoals buurtconciërges, of door samen met de woningbouwvereniging een project te starten om huizen te renoveren en te isoleren.
 • De Fractie wil dat arbeidsgehandicapten op een goede manier aan een baan worden geholpen. Daarom neemt de gemeente minimaal 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst en creëert zij voldoende beschutte werkplekken.
 • De sociale werkvoorziening willen we behouden. Die kan tevens dienstdoen als leerwerkplaats en om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever (‘garantiebanen’). De gemeente volgt daarbij de landelijke cao sociale werkvoorziening.
 • Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren zonder uitkering die niet werken of studeren, mogen niet uit de boot vallen.
 • Gemeente Woerden neemt de ‘Roemernorm’ als bestuurlijke toetssteen. Maximaal 10 procent van de totale personeelskosten binnen de gemeente wordt uitgegeven aan externen. Het wethouderssalaris is aan een maximum gebonden. De gemeente neemt geen ambtenaren in dienst die meer verdienen dan een wethouder. De gemeente heeft maximaal 5 procent van de werknemers in de flexibele schil. Het overige personeel heeft een vaste betrekking.
 • Woerden maakt zich sterk voor technische innovatie op diverse terreinen op alle niveau’s in het beroepsonderwijs, tot over de grenzen van de gemeente. De gemeente faciliteert ruimte voor creativiteit en de toestroom van nieuwe ondernemers. Het doel is het creëren van werk en het bijdragen aan verbeteren van de leefomgeving en gezondheid.

Aanbestedingen

 • Gemeentelijke aanbestedingsprocedures worden zodanig opgesteld dat gewaarborgd is dat de reële belangen van werknemers gerespecteerd worden. Bij aanbesteding eist de gemeente dat de CAO wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en ZZP’ers.
 • Aanbestedingen horen niet thuis in de (jeugd)zorg. Wij stellen daarom dat er niet verplicht aanbesteed wordt. De (jeugd)zorg die nodig is wordt ingekocht op basis van samenwerking en niet op basis van concurrentie. We gaan alleen in zee met aanbieders zonder winstoogmerk.
 • We pleiten ervoor dat de huishoudelijke zorg een gemeentelijke dienst wordt.
 • Clustering in aanbestedingen wordt tegengegaan, de eerlijke kans is ook voor kleinere ondernemers vanzelfsprekend in Woerden.
 • De gemeente waarborgt dat aanbestedingen niet ten koste gaan van de werknemers en stelt daartoe reële basistarieven in overleg met de vakbond(en).
 • Wij pleiten voor verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. Bij een faillissement of een nieuwe gunning ontstaat vaak discussie over de overname van (zorg)personeel. Dit levert veel onzekerheid op. Een gesprek over overname van personeel is verplicht in de gemeentelijke aanbestedingsprocedure. Dit is een harde eis en deze wordt gecontroleerd door de gemeente. De gemeente waarborgt dat dienstverbanden pas ná datum van overgang mogen worden opgezegd. Een onderneming kan werknemers niet willens en wetens om reden van deelname aan een aanbesteding vooraf ‘lozen’. Als een functie in de praktijk onveranderd wordt uitgevoerd bij de nieuwe werkgever, dan kan er geen andere functiebeschrijving komen met een lager loon.

WeDo politiek staat voor: Woerdense Eigentijds Democratische Onafhankelijke politiek.