Verkeer en milieu

WeDo wil het wandelen en fietsen in en rond de stad aangenamer, sneller en veiliger maken, door het ontwikkelen van doorgaande verkeersluwe routes, met zo weinig mogelijk hinder van kruisend autoverkeer. Zo wordt bevorderd dat mensen zich te voet of met de fiets naar werk, school, winkelcentrum of sporthal kunnen verplaatsen.

Goed openbaar vervoer
Het is van belang dat het verkeer in de gemeenten goed kan doorstromen, ook in de spitstijden. Filevorming is slecht voor de luchtkwaliteit en milieu en zorgt voor onnodige ergernissen. Voor verbetering van de luchtkwaliteit hebben bomen en ander groen een belangrijke functie zoals de opvang van CO2 en fijnstof. Om de keuze voor het gebruik van de OV te bevorderen is nodig dat alle wijken en dorpen adequaat bereikbaar zijn en in een goede regelmaat.

De auto mag blijven
We dienen echter niet uit het oog te verliezen dat de auto voor velen onmisbaar is en niet door OV vervangbaar. WeDo wil daarom geen ontmoedigingsbeleid voor autogebruik. De auto betekent voor veel inwoners vrijheid. WeDo vertrouwt erop dat de auto’s langzaam maar zeker schoner, duurzamer en geluidlozer worden.

Intercitystation
Om te bevorderen dat inwoners eerder voor de trein kiezen wordt Woerden wordt een volwaardig intercitystation en is er voldoende en veilige parkeerruimte rondom het station.

Electrisch rijden
De gemeente bevordert elektrisch rijden door meer oplaadpunten in de gemeente te plaatsen, bij voorkeur niet ten koste van bestaande parkeerplaatsen in winkelgebied.

Verkeersknelpunten oplossen
Veiligheid in verkeer behoort niet op de langere termijn te worden geschoven. Daarom worden knelpunten zo spoedig mogelijk aangepakt en worden knopen doorgehakt. Desnoods worden noodmaatregelen getroffen in afwachting van de uitvoer van lange termijn bouw- en verkeersvisies.

Veilig fietsen
De veiligheid van fietsers en voetgangers wordt met regelmaat gemonitord op de bekende knelpunten. Wegen worden zo aangelegd dat het woon-werkverkeer de snelwegen via zo kort mogelijke routes kan bereiken. Vrachtverkeer wordt met maatregelen geweerd uit de wijken en de provinciale wegen.

M.b.t. verkeer en milieu zet de Fractie WeDo politiek zich in voor:

  • De gemeente Woerden dient een uitstekend beleid te voeren voor mindervaliden. De toegankelijkheid van alle dorpen en kernen via wegen, fietspaden en trottoirs hoort goed en veilig zijn tot in de buurten.
  • Actief tegengaan van vrachtverkeer dat geen direct bestemmingsverkeer is. Goede logistieke routes en tijdschema’s voor bevoorrading, vlotte aansluiting op het snelwegennet en ontkoppelpunten aan de rand van de gemeente.
  • Knelpunten t.a.v. voetgangers- en fietsveiligheid in Woerden worden met spoed opgelost. Binnen 1 jaar een fietstunnel of fietsbrug voor het knelpunt op de Steinhagenseweg, in de tussentijd noodoplossingen zoals gedoseerde verkeerslichten met actieve handhaving.
  • Woerden wordt een intercitystad met een samenhangend openbaar vervoer. Het OV maakt voorzieningen, dorpen en wijken (dag en avond) goed bereikbaar.
  • Gemeente zorgt voor uitstekend vervoer naar dagbesteding (ook leerlingenvervoer). Aan chauffeurs in het doelgroepenvervoer worden extra eisen gesteld, hier staat een extra vergoeding tegenover. De chauffeurs dienen een VOG te kunnen overleggen. De busjes waarin minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking worden vervoerd zijn uitgerust met veiligheidscamera’s.

WeDo politiek staat voor: Woerdense Eigentijds Democratische Onafhankelijke politiek.