Onderwijs, sport, cultuur, recreatie

Minder sociale uitsluiting
Sport, cultuur en creativiteit verrijken ons leven, niet alleen dat van kinderen, maar van iedereen. Ze helpen gezond te blijven en dragen ook bij aan een samenleving met meer verbondenheid en cohesie en daarmee aan minder sociale uitsluiting.

Schoolzwemmen, sport, techniek, creativiteit
WeDo zet zich ervoor in dat in ons waterrijke land kinderen al jong kunnen leren zwemmen. Ook vinden wij het van belang dat zij hun talenten kunnen ontdekken in sport, muziek andere creatieve en technische vaardigheden of culturele activiteiten, ongeacht het inkomen van hun ouder(s)/verzorger(s). We willen gelijkwaardige kansen geven aan alle kinderen om hun talenten al jong te ontdekken en te ontwikkelen.

Veilige leeromgeving
WeDo vindt het belangrijk dat kinderen van diverse culturele en sociaal economische achtergrond samen naar school gaan. ‘Zwarte scholen’ leidden tot segregatie, gemengde scholen bevorderen de integratie.
Het onderwijs hoort een veilige leeromgeving te zijn voor alle scholieren, leraren en ondersteunend personeel. Leerkrachten behoren zich volledig te kunnen richten op het lesgeven en begeleiden van de leerlingen. Elke school heeft daarom recht op een conciërge.

Rookvrije generatie
WeDo zet erop in dat Woerden zich aansluit bij de generatie rookvrij. Generatie rookvrij wil dat het vanzelfsprekend wordt dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving. “Samen beschermen we opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken. Onze ambitie is dat er in 2035 een Rookvrije Generatie is – kinderen die in 2017 geboren zijn, zijn dan 18 jaar. Deze kinderen groeien rookvrij op en gaan zelf niet roken.”

M.b.t. ‘onderwijs, sport, cultuur en recreatie’ spant de Fractie WeDo politiek zich in voor:

 • De gemeente faciliteert dat kinderen, jongeren, volwassenen en mensen met een beperking alle mogelijkheden krijgen om deel te kunnen nemen aan een breed aanbod van sport en cultuur.
 • De gemeente dient te bevorderen dat kinderen samen kunnen opgroeien in gemengde scholen.
 • Op het schoolterrein van Woerdense scholen wordt niet gerookt. Het bezit van verdovende of opwekkende middelen, zoals pillen alcohol en drugs wordt effectief tegengegaan.
 • Elke Woerdense school heeft een uitstekend anti-pesten beleid en maakt ook het anoniem melden mogelijk. Alle Leerkrachten in Woerden beschikken over een erkend anti-pest diploma of certificaat.
 • Elke leerkracht, ouder en leerling van een Woerdense school kan een beroep doen op een ter zake kundige vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan, op verzoek, ondersteuning bieden ingeval van een pestsituatie.
 • Woerden brengt de W-pas uit voor inwoners vanaf 18 jaar. Deze is gratis voor minima en biedt hen een budget dat vrij te besteden is aan een aanbod van sport & culturele activiteiten in Woerden en omgeving. Met de W-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten, krijgt men korting op bepaalde producten en bij toeristische attracties én zijn er bijdragen voor de kinderen. De W-pas is tegen (geringe) betaling ook beschikbaar voor inwoners met een inkomen uit werk, voor hen telt een (gezins)korting (tot een bepaald maximum) op hetzelfde aanbod.
 • De Woerdense kinderen kunnen met de W-pas het A-diploma behalen in een zwembad in de gemeente Woerden.
 • Er komen meer openbare sport- en spelvoorzieningen in de buurten. Alle ruimten die bruikbaar zijn om te sporten, zoals gymzalen en sportfaciliteiten in buurthuizen, worden opengesteld voor sport. Schoolpleinen kunnen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sporten en spelen van kinderen.
 • We geven sportverenigingen meer zeggenschap. Wij willen de invloed van de gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties op het beheer vergroten. De financiële winst van zelfbeheer komt ten goede aan de sport en verdwijnt niet in de gemeentekas.
 • Sport en bewegen horen een vanzelfsprekend onderdeel van een schooldag te zijn. De gemeente ondersteunt scholen die minimaal 3 uur bewegingsonderwijs organiseren, gegeven door een vakdocent. Scholen die hier niet aan voldoen worden geadviseerd om ook met deze norm te gaan werken. Daarnaast stimuleren we scholen om aandacht te besteden aan gezonde voeding en meer bewegen, bijvoorbeeld door bewegend leren aan te bieden en/of mee te doen aan The Daily Mile.
 • Er komen meer aangepaste sportmogelijkheden in ouderen- en zorginstellingen. Hierdoor blijven mensen fitter en mobieler en dus langer zelfstandig.
 • De gemeente investeert extra in gehandicaptensport en in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van geschikte accommodaties voor mensen met een beperking.
 • Er komen geen campings waar dat ten koste gaat van natuur en milieu.
 • Campings in het Woerdense buitengebied dienen kleinschalig te zijn en niet geschikt voor permanente bewoning.

WeDo politiek staat voor: Woerdense Eigentijds Democratische Onafhankelijke politiek.