Democratie, luisteren naar de mensen

WeDo wil bereiken dat er meer aandacht komt voor democratische vernieuwing. Een gemeente waarin de stem van het volk meer is dan een procesmatige stap is die (nog) gezet moet worden om ambtelijk bedacht beleid uit te gaan voeren. WeDo wil dat inwoners vanaf de start van plannen worden meegenomen, serieus genomen en heel goed worden geïnformeerd. We willen bereiken dat Woerden een afwegingskader krijgt voor referenda binnen een constructieve referentieverordening. 

WeDo werkt graag mét inwoners aan een menswaardige en solidaire gemeente met gelijke kansen voor alle inwoners. We zullen inwoners actief vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
We luisteren naar inwoners, vertegenwoordigers van burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Werken onder de mensen is cruciaal in de aanpak. We onderzoeken problemen graag in contact met de mensen, en bundelen (progressieve) ideeën. Mensen mobiliseren en hen helpen successen te boeken voor hun eigen leefomgeving. Daar staan wij voor.

M.b.t. ‘democratie, luisteren naar de mensen’ zet de Fractie WeDo politiek zich in voor:

  • Naast het nog meer betrekken van de dorps- en wijkplatforms bij besluitvorming, kunnen ook andere inspraakmogelijkheden worden onderzocht om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.
  • Er komt een afwegingskader voor Woerdense Referenda dat recht doet aan de karakteristieke verschillen van stad en kernen als onderdeel van een constructieve verordening.
  • Er komt een ‘jeugdplatform’ dat wordt ondersteund door professioneel jeugd-/ jongerenwerk. Het platform adviseert de gemeente.
  • Om inspraakmogelijkheden voor inwoners te vergroten houden de raadsleden een inloopspreekuur.

WeDo politiek staat voor: Woerdense Eigentijds Democratische Onafhankelijke politiek.